พิมพ์

ประชุมสัมมนา กตปน.

เขียนโดย nantarat.

  DSC 0017  DSC 0002

DSC 0005  DSC 0008

DSC 0009  DSC 0029

DSC 0032  DSC 0034

DSC 0027  DSC 0021

ประชุมสัมมนา  คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ :  นายศังกร  รักชูช่ื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ประจำปีการศึกษา  2560  วันที่  4  กันยายน  2560  ณ  บ้านหน้าเกาะ  บลิสฟูล  รีสอร์ท  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนิเทศ  ติดตามฯ  การวางแผนการนิเทศติดตามฯ  ตามบริบทของแต่ละสหวิทยาเขต  และสรุปแนวทางการนิเทศติดตามฯ  ที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec