พิมพ์

การติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย nantarat.

DSC 0490  DSC 0499  

DSC 0500  DSC 0503

DSC 0501  DSC 0505

DSC 0504  DSC 0498

DSC 0497   DSC 0512  

การติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 :  วันที่  11  กันยายน  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  13  เป็นประธานต้อนรับคณะติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  โดยมีนายชูชาติ  ทรัพย์มาก  ข้าราชการบำนาญเป็นประธานการประเมิน  และมีคณะกรรมการร่วมประเมิน  คือ  นางสาวน้ำผึ้ง  คะเชนทน,  นายธวัชชัย  วันวรกิจ,  นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร  และนายวิชัย  รัศมีดารา  

                                   โดยมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้  1)  แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธ์ศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จำนวน  6  ยุทธศาสตร์  44  ตัวชี้วัด  2)  แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และ  3)  แบบติดตามงบประมาณประจำปี  2560  

ภาพ / วัจนา  ไกรเทพ

ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec