พิมพ์

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เขียนโดย nantarat.

DSC 0607  DSC 0587

DSC 0570  DSC 0573

DSC 0619  DSC 0626

DSC 0644  DSC 0626

DSC 0590  DSC 0655การ

การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  วันที่  16  กันยายน  2560  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์  ธนา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย  ครูแนะแนวหรือครูที่ทำหน้าที่แนะแนว  และครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน  และปฏิบัติการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec