พิมพ์

การสร้างเครื่องมือวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA

เขียนโดย nantarat.

DSC 0591  DSC 0579

DSC 0571  DSC 0587

DSC 0585  DSC 0599

DSC 0603  DSC 0612

DSC 0620  DSC 0626

PISA : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีีี่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA  ในวันที่  21  กันยายน  2560  ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง    เป็นการประชุมเสวนาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading Literacy)  ตามแนวทางกาประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ระหว่างวันที่  21 - 22  กันยายน  2560

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec