พิมพ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย nantarat.

DSC 9859  DSC 9842

DSC 9846  DSC 9845

DSC 9833  DSC 9830

DSC 9829  DSC 9824

DSC 9823  DSC 9822

DSC 9820  DSC 9819

DSC 9817  DSC 9815

DSC 9814  DSC 9813

DSC 9807  DSC 9802

 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : วันที่  26  กันยายน  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป๋็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ  อาคารหอประชุม  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  

                                     และระหว่างวันที่  26 - 27  กันยายน  2560  มีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice)  จากผลการยกกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2559  จำนวน  10  โรงเรียน  (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  5  โรง  คือ  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม,  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง,  โรงเรียนวิเชียรมาตุ,  โรงเรียนหนองทะเลวิทยา  และโรงเรียนรัษฎา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  คือ  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม,  โรงเรียนบางดีวิทยาคม,  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์,  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล  และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์)  ร่วมนำเสนอและแลกเปลียนเรียนรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีกระบวนการ/วิธีปฏิบัติที่สามารถส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2560  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec