พิมพ์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์

เขียนโดย nantarat.

S 64323589  S 64323593

S 64323602  S 64323597

S 64323604  S 64323600

S 64323606   S 64323605    

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  ร่วมกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์  ซึ่งมีอธิบดีกรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วันที่  20  ตุลาคม  2560  ณ  วัดกะพังสุรินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ภาพ/อภิญญา  เชาวน์คุณากร

ข่าว/นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec