พิมพ์

โรงเรียนสภาราชินี 2 จัดอบรม DLIT

เขียนโดย watjana.

page1

เมื่อวันจันทร์ที่  10 ตุลาคม 2559  โรงเรียนสภาราชินี 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง  8  กลุ่มสาะการเรียนรู้  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โดยมีคณะครูโรงเรียนสภาราชินี 2  เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  75  คน  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  จำนวน  2 ท่าน  คือ  นางเพชรณา  บริพันธ์  และนายวีระยุทธิ์  นิลละออ  ครูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง.

page2

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น