พิมพ์

มอบเกียรติบัตรการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

IMG 8673

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบเกียรติบัตรการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบลำดับที่ 1 ของแต่ละระดับ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยยอด


นักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวน 210 คน จากผลการทดสอบ คะแนนสอบลำดับที่ 1 แต่ละระดับชั้นดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กหญิงกัญญาทิตย์  ศักดา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงพิไลลักษณ์  ตันสมรส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงวิชชุดา  ศรีทอง

 

วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายนิสิต  หนูนวล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงทมสศิริ  อ่อนรู้ที่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงกนกพร เพ็ชรทอง


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec