พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

                   โรงเรียนห้วยยอดขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน.ส.ฉันทลักษณา ฉันทรางกูรและ น.ส. ฉันทมาลินี ฉันทรางกูร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ที่ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. โดยกรมสามัญศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec