พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

021801scout22

            นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในกิจกรรมรอบกองไฟค่ายคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 508 คน ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยยอด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec