พิมพ์

ประเมินโรงเรียน-วิเชียรมาตุ3

เขียนโดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3.

page

                  ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์  ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1)   โรงเรียนวิเชียรมาตุ เพื่อนิเทศกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือครู  บุคลากรทางการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน  เมิ่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec