พิมพ์

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนห้วยยอดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" (Enable Environment for Sufficiency Learning) ภาคใต้

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

       ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูแกนนำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" (Enable Environment for Sufficiency Learning) ภาคใต้ จัดโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


0309 1201scbf0309 1203scbf0309 1206scbf

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec