พิมพ์

ผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสืบสานพระราชปณิธานด้วยศาสตร์พระราชา ”

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

            วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา ” จัดโดยมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรม ROYAL  CITY อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
            ในการนี้ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560


032301SAATaward 032306SAATaward032303SAATaward032308SAATaward

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น