พิมพ์

ผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสืบสานพระราชปณิธานด้วยศาสตร์พระราชา ”

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

            วันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยศาสตร์พระราชา ” จัดโดยมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรม ROYAL  CITY อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
            ในการนี้ นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560


032301SAATaward 032306SAATaward032303SAATaward032308SAATaward

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec