พิมพ์

คณะผู้วิจัย ม.นเรศวร สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโครงการบทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามกัมมาจลกับบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

      วันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะผู้วิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเกี่ยวการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทำโครงการ "บทเรียนกลยุทธ์การให้ของมูลนิธิสยามกัมมาจลกับบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย" ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด

032309scbf01

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec