พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมครูอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

             วันที่ 17 และ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนห้วยยอดดำเนินการประชุมครูอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) และการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (ID plan) การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  ณ ห้องโสตนศึกษา อาคารเรียน 10 และห้องเรียนรวม อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด032401scbf teach


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec