พิมพ์

โรงเรียนห้วยยอดการจัดอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย โรงเรียนห้วยยอด.

  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ดร.นวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข็มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนห้วยยอด ให้มีความเข็มแข็ง ยั่งยืน


032706STDCouncil032702STDCouncil032705STDCouncil032701STDCouncil

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec