พิมพ์

รับรางวัลส่งเสริมรักการอ่านระดับประเทศ

เขียนโดย โรงเรียนกันตังพิทยากร.

2 เมษายน 2560...ขอชื่นชมคุณครูณัฏฐกันย์ จันทร์ทอง คุณครูบรรณารักษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร และคณะครูทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนและคุณครูบรรณารักษ์ ได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec