พิมพ์

จุดเน้นการดำเนินงานของ สพม.13

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน

 • นักเรียนมีสมรรถนะสู่มาตรฐานสากล
 • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
 • นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ            

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
 • องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครูตระหนักและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุมีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนชุมชนและสังคม
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรือโดยความร่วมมือสร้างเครือข่ายตามความเหมาะสม

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

 • สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability)
 • สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec