พิมพ์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

วิสัยทัศน์

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec