พิมพ์

อัตลักษณ์

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

อัตลักษณ์ สพม.13
“สำนักงานมาตรฐาน  บริการดี  มีความโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพ"
---------------------------
 
คำอธิบายอัตลักษณ์ สพม.13
 
   ****  สำนักงานมาตรฐาน
                  หมายถึง การดำเนินงานในทุกกิจกรรมของ สพม.13 สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือขั้นตอนในการบริหารกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 
   ****  บริการดี
                หมายถึง บุคลากรของ สพม.13 ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจในการให้บริการ คือ มีความเต็มใจในการบริการ มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริงและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์ อย่างเต็มที่
 
   ****  มีควํามโปร่งใส
                หมายถึง การดำเนินงานของ สพม.13 สามารถมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือ ร่วมใจ และการตัดสินใจ เน้นการขจัดอุปสรรค อ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าสู่ข้อมูล ข่าวสารองค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน
 
   ****  ใส่ใจคุณภาพ
                หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.13 มีความละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการที่กำหนด โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลผลิต การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และมีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec