พิมพ์

ความเคลื่อนไหวการขอมีวิทยฐานะ

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

     - ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

     - ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

     - ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.3/ว1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นและที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-8)

     - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามมติ กศจ.ตรัง (ว13) 19/05/59 icon new 2

     - ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามมติ กศจ.กระบี่ (ว13) 23/05/59 icon new 2

   +++รวม หลักเกณฑ์/หนังสือเวียน/กฎ/ระเบียบ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 


ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58