พิมพ์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

     เบอร์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เบอร์ (075-213752) ตามด้วยเบอร์ภายในด้านล่าง

กด 12         กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กด 13         กลุ่มบริหารงานบุคคล

กด 14         กลุ่มนโยบายและแผน

กด 15         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กด 16         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กด 17         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กด 18         รองฯ นพดล     รักษ์แก้ว

กด 19         รองฯ ปฐม ภาโอภาส

กด 20         รองฯ กรุณพล     พราหมเภทย์

กด 21         กลุ่มอำนวยการ

กด 22         ห้องรับรอง / เวรยาม

กด 23         ผอ.สพม.13ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58