พิมพ์

เบอร์โทรศัพท์ ผอ.รร.

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

ข้อมูลติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (ตรัง)

ที่ โรงเรียน ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร โทรศัพท์/โทรสาร E-mail
ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร มือถือผู้บริหาร
1 คันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง นายสมปอง ห่วงจริง 0-7528-9900 0-7528-9900 09-1823-2045 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง บางรัก เมืองตรัง ตรัง นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน 0-7559-0364-6 0-7559-0367 08-6267-4234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ตรังรังสฤษฎ์ ทุ่งคาย ย่านตาขาว ตรัง นายยงยุทธ ปูขาว 0-7528-0229 0-7528-0229 08-1370-0455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง นายภิญโญ จินตนปัญญา 0-7520-8033 0-7520-8033 08-1676-7721 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ในควน ย่านตาขาว ตรัง นายสมมารถ ผดุงอรรถ 0-7557-6207 0-7557-6218 08-8753-3479 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 นาโยงวิทยาคม โคกสะบ้า นาโยง ตรัง นายอาคม  โพชสาลี 0-7558-3092 0-7558-3092  08-9590-6892 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 น้ำผุด น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง นายสมชาย อินทรโชติ 0-7525-9102 0-7525-9101 08-3633-4545 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ 0-7528-9667 0-7528-9668 08-9469-1459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง นายภิญโญ พุดจีน 0-7528-1474 0-7528-1134 08-3010-1589  
  มาตุ โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล 0-7557-2060 0-7557-2061 08-9724-1216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 วิเชียรมาตุ 2 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง นายไชยพงษ์  ชุมศรี 0-7557-6031-2    08-1124-1066  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 วิเชียรมาตุ 3 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง นายวรกร  สุวรรณ์ 0-7550-1189 0-7550-1190 08-4065-9957 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 สภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก 0-7521-0792 0-7521-0792 08-1086-4724 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 สภาราชินี 2 บางรัก เมืองตรัง ตรัง นายยงยุทธ มณีโชติ 0-7557-0481 0-7557-0481 08-1367-5701 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 สวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง นายติระ ไกรเทพ 0-7529-9033 0-7529-9034 08-4992-5120 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 หาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว 0-7520-8116-9 0-7520-8118 08-9593-8779 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 กันตังพิทยากร กันตัง กันตัง ตรัง นางยุภา พรเศรษฐ์ 0-7525-1100 0-7525-1295 08-6741-4241 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 กันตังรัษฎาศึกษา บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง นายโชติ จิตขาว 0-7529-2058 0-7529-2059 08-1895-2335 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 สิเกาประชาผดุงวิทย์ บ่อหิน สิเกา ตรัง นายสมนึก อ้นเพ็ชร 0-7529-1075 0-7529-1075 08-1086-0720 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 ลำภูราเรืองวิทย์ ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ 0-7528-4250 0-7528-4057 08-1538-4721 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 สามัคคีศึกษา นาวง ห้วยยอด ตรัง นางสุวณี อึ่งวรกร 0-7527-0514 0-7527-0515 08-9873-5751 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 ห้วยนางราษฎร์บำรุง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง 0-7529-4106 0-7529-4224 08-1538-2672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 ห้วยยอด  ห้วยยอด ห้วยยอด  ตรัง นางสาวนวลแสง สูคีรี 0-7523-5179  0-7523-5180  08-7277-3924  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 24 ในเตาพิทยาคม  ในเตา ห้วยยอด ตรัง นายจุมพล ทวีตา  0-7557-8234  0-7557-8235 08-9594-7551  www.etao.20m.com
 25 บางดีวิทยาคม   บางดี  ห้วยยอด  ตรัง นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ 0-7557-7443  0-7557-7443   08-4196-1323  
26 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ  ตรัง นางสาวขนิษฐา อำนักมณี 0-7529-6030  0-7529-6040   08-9289-7553 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 27  วังวิเศษ  เขาวิเศษ  วังวิเศษ  ตรัง นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์  0-7526-1093 0-7526-1095  08-1979-4414  
 28 รัษฎา   คลองปาง รัษฏา  ตรัง นายสาคร เย่าเฉื้อง  0-7528-6045-6  0-7528-6045  08-9871-3870  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ข้อมูลติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ (กระบี่)

ที่ โรงเรียน ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร โทรศัพท์/โทรสาร E-mail
ตำบล อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร มือถือผู้บริหาร
29 เขาดินประชานุกูล เขาดิน เขาพนม กระบี่ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว 0-7562-0675   08-1088-2401  
30 เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่ นายวสันต์ ปัญญา 0-7563-3646 0-7563-3647 08-9727-2738 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 เหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ นายสุเทพ ตั้นเอง 0-7569-1470   08-1978-7942 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ นายประพันธ์ งานดี 0-7570-2741  0-7570-2742 08-1737-0609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ 0-7569-9209   06-4029-3339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 คลองพนสฤกษดิ์พิทยา คลองพน คลองท่อม กระบี่ นายสัจจะ เอียดศรีชาย 0-7564-1161   08-4852-7773 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 คลองยางประชานุสรณ์ คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ นายเอกราช  กลิ่นคล้าย 0-7561-2517   09-3620-3203 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 คลองหินพิทยาคม คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ นางวรรณดี เกตแก้ว 0-7561-2421 0-7566-5697 09-1527-9307  
37 ปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร 0-7568-7020   08-9874-3746 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 พนมเบญจา เขาพนม เขาพนม กระบี่  นายสุมิตร สามห้วย 0-7568-9028    08-3107-9483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ นายชัยณรงค์  ช่างเรือ 0-7569-7093   08-9868-2240  
40 ลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับ ลำทับ กระบี่ นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ 0-7564-3161 0-7564-3161 08-4843-7756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 สินปุนคุณวิชญ์ สินปุน เขาพนม กระบี่ นายกิตติ วิชัยดิษฐ 0-7562-0918   08-9971-8996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 หนองทะเลวิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ นายอาทิตย์ บิลสัน 0-7568-2735   08-1891-8938 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 อ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ นายสมศักดิ์   ณ ถลาง 0-7568-1176   08-1797-7043 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 อำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ นายจำรัส บัวเกตุ 0-7561-1181 0-7561-2741 08-5785-2344 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec