พิมพ์

กลุ่มนโยบายและแผน

เขียนโดย watjana.

 

ลัดดาวัลย์

นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-2793-8890

  

ศิริพัฒน์

นางสิรภัทร ศิลปภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิศษ

08-1367-2523

บาริน

นางบาลินท์ เมืองพูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

08-4600-0406

kotchakorn2

นางสาวกชกร  เถรว่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

09-1310-9979 

บาริน

นางสาวพรพิมล ดุสิตกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

08-1568-3758

 

005

นางสุธัญญา  เวชรังษี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

09-0715-8508

จตสดา - บคคล

นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร

พนักงานพิมพ์ดีด

08-2285-8857

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec