พิมพ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย watjana.

 

         กัญญา

นางกันยา  ใจสมุทร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-9453-6454

 

กิตติยา

นางกิตติยา  ชิดเชื้อ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   

08-1542-5205

สุภา

นางสุภา  นิลละออ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

08-6278-5852

     สมณฑา - บคคล

นางสุมณฑา  เรืองขำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

08-1081-1098

 janya

นางจรรยา  พรหมทอง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08-5068-6840

 

waraporn

นางวราภรณ์  บุญโสม

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

08-7265-3590

วิธีการ

นางพลอยชนันท์  มีดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08-6950-0814

 

kantanit

นางกันต์กนิษญ์  อนันตวรพจน์

นิติกรชำนาญการ

09-5282-9166

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec