พิมพ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เขียนโดย watjana.

 

         กัญญา

นางกันยา  ใจสมุทร

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-9453-6454

 

กิตติยา

นางกิตติยา  ชิดเชื้อ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   

08-1542-5205

สุภา

นางสุภา  นิลละออ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

08-6278-5852

     สมณฑา - บคคล

นางสุมณฑา  เรืองขำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08-1081-1098

 janya

นางจรรยา  พรหมทอง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

08-5068-6840

      

 

 

 

 

                            

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปรีดิ์ฐนันท์  แซ่โค้ว

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

             08-1788-7744

วราภรณ์

 นางวราภรณ์  บุญโสม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

08-7265-3590

วิธีการ

นางพลอยชนันท์  มีดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

08-6950-0814

 atita

นางสาวอาทิตา  บุญรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

09-2723-0770

kantanit

นางกันต์กนิษญ์  อนันตวรพจน์

นิติกรชำนาญการ

09-5282-9166

 

rungnapa

 นางสาวรุ่งนภา  จำนงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น