พิมพ์

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

เขียนโดย watjana.

  

suchep

นายสุชีพ  นวลอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-1326-5529

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (ตรัง)  

 Kamonwan2  

นางกมลวรรณ  สุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ    

 09-3571-1558

raiwan

นางไรวัลย์  สมาธิ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

09-1527-5419

vichen

นายวิเชียร  เดิมหลิ่ม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9736-7591

konvika2

นางกรวิกา  ฉินนานนท์

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9564-1352

ชาญนพงษ

นายชาญนุพงษ์  บุญไชย

พนักงานพิมพ์ดีด

09-5801-9536

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (กระบี่)  

สุทิน

นางสุทิน  พุทธชาติ

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 

08-4059-5340

suppasan

นายศุภสัณห์  แก้วสำราญ

ครู ช่วยราชการสพม. 13

08-7473-7376

sittichai

 นายสิทธิชัย  เสนแก้วขวัญ

พนักงานขับรถ

08-6277-0047

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec