พิมพ์

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

เขียนโดย watjana.

  

suchep

นายสุชีพ  นวลอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

08-1326-5529

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (ตรัง)  

สมคิด

นางสมคิด  ศรีแก้ว

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ    

09-3581-4819

 

 

 

 

 

 

 

นางกมลวรรณ  สุวรรณ์

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ    

 09-3571-1558

สุทิน

นางสุทิน  พุทธชาติ

  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ 

08-4059-5340

raiwan

นางไรวัลย์  สมาธิ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

09-1527-5419

vichen

นายวิเชียร  เดิมหลิ่ม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9736-7591

 

 

 

 

 

 

  

นางผการัตน์  พึ่งพานิช

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

 08-4308-7299

konvika2

นางกรวิกา  ฉินนานนท์

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-9564-1352

ชาญนพงษ

นายชาญนุพงษ์  บุญไชย

พนักงานพิมพ์ดีด

08-3186-2234

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 (กระบี่)  

Pluk

นายบุญพฤกษ์  มะศิริ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

08-6273-2099

 

นวพร

นางสาวณัฐธันยภรณ์  เหล่าภัทรเกษม

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ

08-3107-2096

ponpimon

นางพรพิมล  ผลกล่ำ

ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ

08-1091-8357

 

 

 

 

 

 

นายศุภสัณห์  แก้วสำราญ

ครู ช่วยราชการสพม. 13

สายการบินนก

นางสาวณัฐิยา  อาษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

08-9798-0050

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น