กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ซึ่งทำการแข่งขันในประเภทรายการ อัจฉริยภาพ A – MATH SUDOKU และคิดเลขเร็ว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมทักษะ ความสามารถ เจตคติ และการต่อยอดเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกกรรมครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษาทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ติดต่อเรา