การกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
: นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายวิเชียร เดิมหลิ่ม นางกรวิกา ฉินนานนท์ นายธรรมสรณ์ ทองงาม นางสาวจรัสศรี อังศุภนิช ศึกษานิเทศก์ และนายทนงศักดิ์ ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา และโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

ติดต่อเรา