การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมต้อนรับนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   และคณะกรรมการการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมแคแสด  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในประเด็นการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และแผนเผชิญเหตุ โดยนางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  รวมทั้งได้รับคำแนะนำ แนวทางการดำเนินการตามมาตรการที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของสถานศึกษาจากนายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และคณะกลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา   

ติดต่อเรา