การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตรัง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้การต้อนรับนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดอันดามัน  และคณะกรรมการการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

               โดยมีนายวัลลพ  สงวนนาม  เป็นประธานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 มีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็น ดังนี้  1. ด้านความมั่นคง  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ