การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง

วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี, นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ต้อนรับ ดร.สุดา  สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และคณะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  และในช่วงบ่ายลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นด้านอาคารเรียน  ด้านกายภาพ  สภาพแวดล้อม ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายสมมาตร์  สุวรรณทวี นางสาวกชพรรณ  บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่  นายรนิต  ณ พัทลุง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง