การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต

วันที่ 10 กันยายน 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต จำนวน 44 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ และมีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร  นายเกษม  บิลรัตน์แก้ว  ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  และนางกรวิกา  ฉินนานนท์  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

ติดต่อเรา