การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี  นางวีณา  อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 564  ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาเสพติด สารเสพติด ในโรงเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การประชุมครั้งนี้มีครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน  โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)  โดย พ.ต.ท.พิเชษฐ์  กันทาส้ม  รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

2. การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  โดย นางซัยนัฟ  ระยา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

3. การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดย นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

4. การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดย นางณินท์ญาดา  รองเดช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ติดต่อเรา