โรงเรียนวิเชียรมาตุ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะผู้บริหาร คณะครู และคุณสุนทร เชาว์กิจค้าประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมต้อนรับนายพีรพล จริงจิตร ประธานกรรมการและกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนางสาวพรพิมล แสงแวว ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงกฤติมา นาคพล ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา