การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง กระบี่ ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำรัส บัวเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ และนางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายสมพงษ์ ชูมากเลี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ และนายวิทวัช จันสุรีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา

ติดต่อเรา