การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562

ชื่อผลงาน     : การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์

                          “KONDEE  MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562

ผู้ผู้วิจัย         : นางฉวีวรรณ  รักษ์แก้ว

ปีการศึกษา  : 2561-2562

บทคัดย่อ

https://drive.google.com/file/d/1wnjnlLdpjSPr6S1vpU14tLaJq-DbP6n5/view?usp=sharing

 
    ติดต่อเรา