การแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่  โดยมี  นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่ มีจำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นางกันต์กนิษฐ์  ณ นคร  นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
  2. นางสาวนันทรัฐ  คงดำ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
  3. นางสาวศาสดา  คงจรัส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ติดต่อเรา