กิจกรรมการเลือกตั้งและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการเลือกตั้งและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมี นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application meet ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กับครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน และประธานนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  ณ ห้องประชุมทุ้งฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการเลือกตั้งและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน (รูปแบบออนไลน์) โดยสภานักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตย การเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับครูและนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนต่อไป

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน  ได้แก่  นางณัฏฐินี  ระสิตานนท์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล บรรยายเรื่องการนำเสนอกระบวนการทำงานสภานักเรียน  และ นางสุดา  จันทนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง  บรรยายขั้นตอน วิธีการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน / กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ทั้งนี้ จากการประชุมลงคะแนนเพื่อเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประจำปี 2564 ได้แก่ นายศุภกิจ  สินชัย  ประธานสภานักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ติดต่อเรา