กิจกรรมค่าย “ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง”

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และมูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง โดยจัดกิจกรรมค่าย “ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง” ให้กับนักเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อวัตถุประสงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาขนบธรรมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563