กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ ตามมาตรฐานยุโรป (CEFR) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ English for National Test (CEFR) *เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับชาติและมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนตามแนวสหภาพยุโรป *นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 6/1, 6/6, 6/7, 6/8 และ 6/9 มีทักษะในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับชาติและมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับเทียบเคียงกับแนวสหภาพยุโรปรอบแรก โดยดำเนินโครงการช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th