คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าเยี่ยมชมงานด้านการบริหารจัดการ กลุ่มบริหารวิชาการและงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับนายวัฒนพงศ์ ยองเข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และครูจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th