ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  (โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์) : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยนายกิตติ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ต้อนรับ  นายอรรถพล  ตรึกตรอง  เลขาธิการ  สช.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ มาติดตามตรวจเยี่ยมความพร้อมในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  (โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในการลงพื้นที่และรับฟังข้อคิดเห็นด้านอาคารเรียน ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ด้านวิชาการของโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์