ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (โรงเรียนรัษฎา)

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  (โรงเรียนรัษฎา) : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยนายสมมารถ  ผดุงอรรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  และคณะ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  (โรงเรียนรัษฎา)  อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ในการลงพื้นที่และรับฟังข้อคิดเห็นด้านอาคารเรียน  ด้านกายภาพ  สภาพแวดล้อม ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ