นักเรียนห้องเรียนพิเศษสสวท.ม6/1 เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอโครงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูวเดช เกตุแก้ว และ นายพิสิษฐ์ น้อยหนู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1ห้องเรียนพิเศษ สสวท.เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์