นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(STEM)นำเสนอโครงงงานภาคภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(STEM)นำเสนอโครงงงานภาคภาษาอังกฤษ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ณ ภูผายอดรีสอร์ท  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง