ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบลงทุน                              ค่าครุภํณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    >>>>>    Download File    <<<<<

    ติดต่อเรา