ประกาศโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

 
 1. ระหว่างวันที่ 1-11 มิ.ย.2564 โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนรู้ 4 รูปแบบ ได้แก่
– On-Air เรียนผ่าน DLTV
– On-Demand เรียนผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ
– Online เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
– On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน และในรูปแบบผสมผสาน
ดังนั้น ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 25-31 พ.ค. 2564 ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามการประสานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ (ระหว่างวันที่ 1-11 มิ.ย. 2564 ) จากคุณครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพที่มีอยู่
 
 2.วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เปิดเรียนปกติ
 
ทั้งนี้หากมีสงสัยหรือขัดข้องประการใด
ขอให้ติดต่อประสานงานไปยังคุณครูที่ปรึกษา
หรือ โทร 089-4690046 , 086-8978275 , 0954902873
    ติดต่อเรา