ประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ที่ยื่นความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2564 และการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชั่น Google  meet เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา