ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ICT และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่องจัดการศึกษาทางไกล
ในสถาการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
                โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมชี้แจงประเด็นดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการศึกษาสามารถทำได้ 3 รูปแบบ ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 2) บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3) การเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียน ครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) บทบาทของผู้บริหารครู ผู้ปกครองและนักเรียน และวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะเป็นระยะที่ทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องทำการทดลองสอน

ติดต่อเรา