ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารี

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ของลูกเสือ-เนตรนารีโดยมี นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นผู้กำกับค่าย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมจัดกิจกรรมอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

ติดต่อเรา